Workshops


Vill du skapa inspiration och engagemang där du arbetar?

Vill du ha verktyg för att starta, driva och fullfölj förbättringsprocesser?

Vill du föra in energi i stelnande arbetsformer?

Vill du utveckla ditt ledarskap?

The future café
Leanspel

Eliminera slöseri

The Future Café


För att arbeta tillsammans på ett meningsfullt och engagerande sätt i grupper behövs bra

metoder och fungerande verktyg. The Future Café metoden erbjuder ett sådant verktyg.


The Future Café metoden är en strukturerad, dialogbaserad process som syftar till att skapa och manifestera en mer meningsfull framtid. Workshopen vägleder människor till att bygga gemensam grund och att i en visionär anda upptäcka inspirerande framtidsmöjligheter, samt frigöra kraft och engagemang att gå från ord till handling.


En systematisk dialog är ett utomordentligt verktyg att föra en process framåt. I nätverk, arbetsgrupper och projektgrupper är det viktigt att nyttja tiden effektivt och nå konkreta resultat. The Future Cafe-metoden erbjuder ett verktyg för dialog och är ursprungligen utvecklad för att skapa framtids-tro och visionärt agerande i utvecklingsländer. Metoden har under de senaste åren utvecklats till ett förändringsverktyg som används av ledare i olika delar av världen


Metoden

The Future Café-metoden bygger på en logisk struktur som lockar fram de inre drivkrafterna hos människor och förbereder dem för att själva vara del i en förändring.

Future Café arrangeras oftast som en workshop, en process i sex steg utefter ett utvalt tema.


Utbildade animatörer/workshopledare vägleder processen och gör den levande. De ser till att dialogen förs i en anda av respekt, inspiration, engagemang och hopp.


I en Future Café-workshop ges deltagarna chansen att tillsammans utforska nulägets fungerande och utmanande sidor, utveckla önskvärda framtidsmöjligheter och framtida förändringar och gå från ord till handling.


När kan The Future Café workshop metod användas?

Metoden kan användas i alla skeden av en process och i såväl små som stora grupper och kan ha olika syften, exempelvis:

att ge arbetet kraft och riktning i början av en förändringsprocess eller att underlätta för människor att medverka i en redan pågående förändringsprocess;

att frigöra energi, kreativitet och handlingskraft i processer eller projekt som av någon anledning avstannat eller stött på oväntade hinder

att föra fungerande verksamhet till en högre nivå, nästa steg eller nya ställningstaganden;

att bygga en stark gemensam grund i en grupp eller mellan grupper, avdelningar eller organisationer som behöver samarbeta

att bryta negativa mönster där människor klagar och skyller på varandra och i stället hantera problemen på ett ansvarsfullt sätt

att samla ihop erfarenheter och lära av varandra


Hur många deltagare kan det vara?

Antalet deltagare är valfritt, ju fler desto bättre dynamik. Jag har erfarenhet av 40 personer, vilket fungerade alldeles utmärkt.


Hur lång tid behövs?

Workshopen tar en halv till en dagberoende på temat och antalet personer, om personerna känner varandra eller ej.


Resultatet

Resultatet dokumenteras för att sedan användas som en handlingsplan för att säkra resultatet av workshopen.

Jag kan även ge stöd och handledning i fortsatt arbete.


LEANSPEL


Att få in teorierna i huvudet är inte problemet. Problemet är att komma ihåg dem i kroppen, att handla efter dem instinktivt, att ha kraften att uthärda den träning som behövs längs vägen mot att segra i konkurrensen.

Taiichi OhnoVad är LEAN?

Lean är en kultur och ett förhållningssätt som bygger på att se helheten och att få ett system att fungera optimalt.

Det handlar om att i praktisk handling omsätta resurseffektiva tankesätt och principer. Att skapa värde, eliminera slöseri alla former, skapa engagemang och lagarbete, tillämpa standardiserade arbetssätt, producera det kunden vill ha, producera kvalitet i varje led och att arbeta med ständiga förbättringar


Lean Spelet är ett kraftfullt verktyg i ditt förändringsarbete.

Förutom att det bygger kunskap om Lean skapar de även motivation och engagemang. Spelen är väl beprövade och erkända hos både företag och högskolor.

I Lean Spelet är en av de bättre metoderna för att skapa förståelse och motivation kring Lean kulturens förhållningsätt.Deltagarna får själva praktiskt genomföra resan från en traditionell verksamhet till en Lean verksamhet. Under tiden får de en helhetssyn kring Leanfilosofin samt kunskap om metoder som 5S, JIT, slöserier, ställtidsreduktion, enstycksflöde, kaizen mm. Spelet används brett inom industri, service-verksamheter samt inom högskolor och sjukvård i Sverige och utomlands.


När kan Leanspel göra nytta?

Spelet är utmärkt att göra vid uppstart av förändringsarbeten eller omorganisationer där nytt arbetssätt fodras.

Att ge arbetet kraft och riktning i början av en förändringsprocess.

Att frigöra energi, kreativitet och handlingskraft i processer eller projekt som av någon anledning avstannat eller stött på oväntade hinder

Insikt i vinsten att skapa värda och eliminera slöseri.

Att föra fungerande verksamhet till en högre nivå, nästa steg eller nya ställningstaganden

Att bryta negativa mönster där människor klagar och skyller på varandra och i stället hantera problemen på ett ansvarsfullt sätt


Hur många deltagare kan det vara?

Antalet deltagare är 8-10


Hur lång tid behövs?

Workshopen tar en halv till en dag beroende på hur mycket teori som önskas.


Resultatet

Efter spelet har deltagarna fått en insikt i hur de viktigt det är att kommunicera, ha vetskap om processer, ha gemensamt mål och vikten av att samarbeta. De får även verktyg för att arbeta kvalitetssäkrat och effektivt.

Jag kan även ge stöd och handledning i fortsatt arbete.


HANDLEDNING/COACHING I VERKSAMHETSUTVECKLING


Att driva verksamhetsutveckling, systematiskt förbättringsarbete eller projekt kräver engagemang, struktur, uthållighet och många gånger mod. En workshop ska leda till någon form av resultat, där många av uppgifterna som kommer fram kräver en form av strukturerat utvecklingsarbete, handledning och coaching för att nå sina mål.

Jag erbjuder även handledning/coaching till ledare/deltagare i verksamhetsutveckling.


PRISER

Workshops inklusive/exklusive handledning:

Offert lämnas på förfrågan


Kullving Coach & Konsult AB

Ekholmsstrand "12" Karlskrona, Telefon: 0769-47 19 11, Mail: kck@kullving.se


Copyright © All Rights Reserved